Көп каналдуу

 

Датасы: 28.06.2018 
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу к?л?м?н жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион ?т? турган к?н?  Чыгаруу к?н?  Каттоо номери    Ж?г?рт?? м??н?т?    МКВнын чыгаруу к?л?м? 
05.07.2018  09.07.2018  GD052190708  12 мес  100,00  
19.07.2018  23.07.2018  GD052190722  12 мес  100,00  
Жыйынтыгы:  200,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион ?т? турган к?н?  Чыгаруу к?н?  Каттоо номери  Пайыздык чен    Ж?г?рт?? м??н?т?    МКОнун чыгаруу к?л?м? 
13.07.2018  16.07.2018  GBA10280716  10%  10 жыл  500,00  
27.07.2018  30.07.2018  GBA02200730  6%  2 жыл  200,00  
Жыйынтыгы:  700,00 


Датасы: 26.06.2018 
2018-жылдын 26-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондордун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 7-к?н, 28-к?н жана 91-к?н болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешел??л?г? тиешел??л?г?н? жараша 2,31%, 3,30% жана 4,73% т?зг?н.   

Датасы: 25.06.2018 
2018-жылдын 26 июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 7, 28 жана 91 к?нд?к Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын к?л?м? (ми?. сом)  Эмиссиянын датасы  Т?л?? м??н?т? 
BD001180704  1 100 000,0  27.06.2018  04.07.2018 
BD004180725  400 000,0  27.06.2018  25.07.2018 
BD013180926  300 000,0  27.06.2018  26.09.2018 


Датасы: 22.06.2018 
2018-жылдын 22-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 3-жыл болгон МКО боюнча кирешел??л?к 9,34 % т?зг?н.  

Датасы: 20.06.2018 
2018-жылдын 22-июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  к?л?м? (ми? сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Т?л?? м??н?т?  Купондук т?л?мд?р 
GBA03210625  350 000,00  6,00%  25.06.2018  25.06.2021  25.12.2018  
25.06.2019  
25.12.2019  
25.06.2020  
25.12.2020  
25.06.2021 


Датасы: 19.06.2018 
2018-жылдын 19-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондордун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 7-к?н, 28-к?н жана 91-к?н болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешел??л?г? тиешел??л?г?н? жараша 2,50%, 3,54% жана 4,71% т?зг?н.   

Датасы: 18.06.2018 
2018-жылдын 19 июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 7, 28 жана 91 к?нд?к Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын к?л?м? (ми?. сом)  Эмиссиянын датасы  Т?л?? м??н?т? 
BD001180627  1 100 000,0  20.06.2018  27.06.2018 
BD004180718  400 000,0  20.06.2018  18.07.2018 
BD013180919  600 000,0  20.06.2018  19.09.2018 


Датасы: 14.06.2018 
2018-жылдын 14-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешел??л?к 5,96% т?зг?н. 

Датасы: 14.06.2018 
2018-жылдын 14-июнундагы кредиттик аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу ?тк?р?лб?г?н катары таанылды. 

Датасы: 12.06.2018 
2018-жылдын 12-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондордун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 7-к?н, 28-к?н жана 91-к?н болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешел??л?г? тиешел??л?г?н? жараша 2,75%, 3,59% жана 4,72% т?зг?н.   

Датасы: 12.06.2018 
2018-жылдын 14-июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу к?л?м? (ми? сом)  Чыгаруу к?н?  Т?л?? м??н?т? 
GD052190617  200 000,00  18.06.2018  17.06.2019 


Датасы: 11.06.2018 
Ж?г?рт?? м??н?т? 5-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 11-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын к?л?м? 300,00 млн. сомду т?зг?н.  

Датасы: 11.06.2018 
2018-жылдын 12 июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 7, 28 жана 91 к?нд?к Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын к?л?м? (ми?. сом)  Эмиссиянын датасы  Т?л?? м??н?т? 
BD001180620  1 200 000,0  13.06.2018  20.06.2018 
BD004180711  500 000,0  13.06.2018  11.07.2018 
BD013180912  800 000,0  13.06.2018  12.09.2018 


Датасы: 11.06.2018 
2018-жылдын 14-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 08 
Кредиттин м??н?т? (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын к?л?м?  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион ?тк?р?? ыкмасы  К?пт?к чен боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   ?н?р жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштет??; транспорт, байланыш жана кызмат к?рс?т?? ч?йр?с?; соода жана коммерция; курулуш; туристтик ч?йр?. 
Регионалдык багытталышы  Региондорду экономикалык ?н?кт?р?? программасынын  алкагында аймактарды ?н?кт?р?? жылы кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредитт?г? жол берилбейт. 
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион ?тк?р?? учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу к?л?м?   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу к?л?м?   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын т?пк? карыз   алуучулары ?ч?н чект?? номиналдык   пайыздык чени  12% 
Пайыздын т?л?? убакыты  Ар бир айдын 1чи к?н?нд? 
Кредиттин к?р??л?к камсыздоосу  Т?л?? м??н?т? кредитти т?л??д?н эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%) 
Т?л?? м??н?т? кредитти т?л??д?н эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%)   
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет ?лк? валютасы (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу т?р?нд?г? максималдуу к?р??л?к камсыздоо   Жалпы к?р??л?к камсыздоонун 80% ашпаган 


Датасы: 08.06.2018 
2018-жылдын 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA05230611 
Эмиссиянын к?л?м?,  млн. сом  300,00 
Кирешел??л?к (%)  10,25 
Баасы (сом)  87,53 
Чыгаруу к?н?  11.06.2018 
Т?л?? к?н?  11.06.2023 


Датасы: 08.06.2018 
2018-жылдын 8-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 5-жыл болгон МКО боюнча кирешел??л?к 10,25% т?зг?н.  


Датасы: 07.06.2018 
2018-жылдын 07-июнундагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу ?тк?р?лб?г?н катары таанылды. 


Датасы: 06.06.2018 
2018-жылдын 8-июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери   Чыгаруу   к?л?м?  (ми? сом)  Жылдык купон пайызы  Чыгаруу  датасы  Т?л??   м??н?т?  Купондук т?л?мд?р 
GBA05230611  700 000,00  7,00%  11.06.2018  11.06.2023  11.12.2018 
11.06.2019 
11.12.2019 
11.06.2020 
11.12.2020 
11.06.2021 
11.12.2021 
11.06.2022 
11.12.2022 
11.06.2023 


Датасы: 05.06.2018 
2018-жылдын 05-июнунда ?тк?р?лг?н аукциондордун жыйынтыгы боюнча ж?г?рт?? м??н?т? 7-к?н, 28-к?н жана 91-к?н болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешел??л?г? тиешел??л?г?н? жараша 2,90%, 3,94% жана 4,75% т?зг?н.   


Датасы: 04.06.2018 
2018-жылдын 07-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 07 
Кредиттин м??н?т? (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын к?л?м?  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион ?тк?р?? ыкмасы  К?пт?к чен боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   ?н?р жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштет??; транспорт, байланыш жана кызмат к?рс?т?? ч?йр?с?; соода жана коммерция; курулуш; туристтик ч?йр?. 
Регионалдык багытталышы  Региондорду экономикалык ?н?кт?р?? программасынын  алкагында аймактарды ?н?кт?р?? жылы кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредитт?г? жол берилбейт. 
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион ?тк?р?? учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу к?л?м?   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу к?л?м?   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын т?пк? карыз   алуучулары ?ч?н чект?? номиналдык   пайыздык чени  12% 
Пайыздын т?л?? убакыты  Ар бир айдын 1чи к?н?нд? 
Кредиттин к?р??л?к камсыздоосу  Т?л?? м??н?т? кредитти т?л??д?н эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%) 
Т?л?? м??н?т? кредитти т?л??д?н эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%)   
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет ?лк? валютасы (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти к?р??л?к камсыздоо к?л?м? 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу т?р?нд?г? максималдуу к?р??л?к камсыздоо   Жалпы к?р??л?к камсыздоонун 80% ашпаган 


Датасы: 04.06.2018 
2018-жылдын 05 июнунда ж?г?рт?? м??н?т? 7, 28 жана 91 к?нд?к Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору ?т? тургандыгы ж?н?нд? Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   к?л?м?  (ми?. сом)  Эмиссиянын датасы  Т?л??   м??н?т? 
BD001180613  1 500 000,0  06.06.2018  13.06.2018 
BD004180704  700 000,0  06.06.2018  04.07.2018 
BD013180905  400 000,0  06.06.2018  05.09.2018 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke