Көп каналдуу

«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 04.07.2017

2017-жылдын 04 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170712 1 000 000 05.07.2017 12.07.2017
BD004170802 1 000 000 05.07.2017 02.08.2017

 

Датасы: 04.07.2017

2017-жылдын 04-июлундаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 7-күндүкжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүктиешелүүлүгүнөжараша 3,37% жана 4,71% түзгөн.  

Датасы: 06.07.2017

2017-жылдын 06-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013171009 20 000,00 10.07.2017 09.10.2017
GD052180709 150 000,00 10.07.2017 09.07.2018

 

Датасы: 06.07.2017

2017-жылдын 06-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү3 ай болгон МКВ боюнчааукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,50% түзгөн.

Датасы: 11.07.2017

2017-жылдын 11 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170719 500 000,0 12.07.2017 19.07.2017
BD004170809 500 000,0 12.07.2017 09.08.2017

 

Датасы: 11.07.2017

2017-жылдын 11-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,87% жана 4,05% түзгөн.  

Датасы: 13.07.2017

2017-жылдын 13-июлундажүгүртүүмөөнөтү 6 айболгонМКВлардыжайгаштыруубоюнчааукционөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026180115 40 000,00 17.07.2017 15.01.2018

 

Датасы: 13.07.2017

2017 жылдын 13 июлундаөткөрүлгөнжүгүртүүмөөнөтү 6 айболгонМКВбоюнчааукционкатышуучулардынжетишсиздигиненөткөрүлбөгөнкатарытаанылган.

Датасы: 14.07.2017

2017-жылдын 14-июлундажүгүртүүмөөнөтү 3 жылболгонМКОлордужайгаштыруубоюнчааукционөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA03200717 350 000,00 9,00% 17.07.2017 17.07.2020 17.01.2018
17.07.2018
17.01.2019
17.07.2019
17.01.2020
17.07.2020

 

Датасы: 14.07.2017

2017-жылдын 14-июлундаөткөрүлгөнаукциондунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 3-жылболгонМКОбоюнчакирешелүүлүк 11,09 % түзгөн. 

Датасы: 17.07.2017

2017-жылдын 17-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын № GBA03200717
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 100,00
Кирешелүүлүк (%) 11,09
Баасы (сом) 94,79
Чыгаруу күнү 17.07.2017
Төлөө күнү 17.07.2020

 

Датасы: 17.07.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 17-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн. 

Датасы: 17.07.2017

2017-жылдын 18 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170726 500 000,0 19.07.2017 26.07.2017
BD004170816 500 000,0 19.07.2017 16.08.2017
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke