Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Акционерлеринин

жылдык жалпы жыйынынын

ЧЕЧИМДЕРИ –

жалгыз акционер -

«Казакстан Эл Банкы» АКнын чечими

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 2020-жылдын 31-мартында Акционерлердин жылдык жалпы жыйыны болуп өткөнүн билдирет. Жыйында добуш берүүчү акциялардын 100% ээлик кылган үлүшү менен акционердин 1 өкүлү катышты.

Күн тартиби:

  1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин жылдык жалпы жыйынын жүргүзүүнүн тартиби тууралуу жана «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин жылдык жалпы жыйынынын протоколуна кол коюуга ыйгарым укуктуу жакты аныктоо тууралуу.
  2. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2019-жыл үчүн иш-аракеттеринин жыйынтыктарын (анын ичинде Жылдык отчетун, кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчетун, 2019-жыл үчүн финансылык планынын жыйынтыктары жөнүндө отчетун, «Халык Банк Кыргызстан» ААКБашкармалыгынын иш-аракеттеринин жыйынтыктары жөнүндө отчетун) бекитүү тууралуу.
  3. 2019-жыл үчүн «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын кирешелерин бөлүштүрүү тууралуу.
  4. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин 2019-жылдагы Иш-аракеттеринин жыйынтыктары жөнүндө отчетун кароо тууралуу.
  5. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Ревизиялык комиссиясынын 2019-жыл үчүн отчетун кароо тууралуу.
  6. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Аудит боюнча комитетинин 2019-жыл үчүн иш-аракеттери жөнүндө билдирүүсүн кароо тууралуу.
  7. ФОЭС(МСФО)стандарттары боюнча, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-жылга түзүлгөн Бизнес-планын (бюджетин) бекитүү тууралуужана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык,«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-2022-жылдарга түзүлгөн Бизнес-планын (бюджетин) бекитүү тууралуу.
  8. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-финансылык жылга тышкы аудиторду тандоо жана анын кызмат акысынын өлчөмүн аныктоо тууралуу.
  9. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Ревизиялык комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо тууралуу.

Жыйындын жыйынтыктарыбоюнча төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды:

Биринчи маселе боюнча чечишти:

         1. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайыкөткөрүлсүн.

2. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин жылдык жалпы жыйынынын төрагасы болуп, «Казакстан Эл Банкы» АК Башкармалыгынын Төрагасы, Шаяхметова Умут Болатхановна шайлансын жана «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын акционерлеринин жылдык жалпы жыйынынын протоколуна кол коюу укугу ага ыйгарылсын.

Экинчи маселе боюнча чечишти:

   Бекитилсин:

1) Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча (мындан арыФОЭС (МСФО)) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык түзүлгөн, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2019-жыл үчүн иш-аракеттеринин жыйынтыктары, анын ичинде Жылдык отчету, кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчету, 2019-жыл үчүн финансылык планынын жыйынтыктары жөнүндө отчету;

2) «Халык Банк Кыргызстан» ААКБашкармалыгынын иш-аракеттеринин жыйынтыктары жөнүндө отчету.

Үчүнчү маселе боюнча чечишти:

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык, 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча түзүлгөн169 544 034,58 (жүз алтымыш тогуз миллион беш жүз кырк төрт миң отуз төрт) сом элүү сегиз тыйын өлчөмүндө алынганкиреше төмөнкүдөй түрдө бөлүштүрүлсүн:

1) «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2019-жыл үчүн иш-аракеттеринин жыйынтыктарыбоюнча дивиденддер төлөнбөсүн;

2) 169 544 (жүз алтымыш тогузмиң беш жүз кырк төрт) сом өлчөмүндөгүтаза кирешеден 0,1 пайызы капиталдык резервди түзүүгө багытталсын;

3) кирешенин калган 169 374 490,58 (жүз алтымыш тогуз миллион үч жүз жетимиш төрт миң төрт жүз токсон) сом элүү сегиз тыйын өлчөмүндөгү суммасы «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын бөлүштүрүлбөгөн кирешесинин курамында калтырылсын;

4) ФОЭС (МСФО)талаптары боюнча 112 824 034,58 (бир жүз он эки миллион сегиз жүз жыйырма төрт миң отуз төрт) сом 58 тыйынөлчөмүндө түзүлгөн, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча алынган киреше «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын бөлүштүрүлбөгөн кирешесинин курамында калтырылсын.

Төртүнчү маселе боюнча чечишти:

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин 2019-жыл үчүн Иш-аракеттеринин жыйынтыктары жөнүндө отчетуушул протоколдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда бекитилсин жана «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин иши канааттандырарлык деп табылсын.

Бешинчи маселе боюнча чечишти:

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Ревизиялык комиссиясынын 2019-жыл үчүн отчетуушул протоколдун 2-тиркемесине ылайык редакцияда бекитилсин.

Алтынчы маселе боюнча чечишти:

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Аудит боюнча комитетинин 2019-жыл үчүн иш-аракеттери жөнүндө билдирүүсү маалымат үчүн кабыл алынсын.

Жетинчи маселе боюнча чечишти:

            Бекитилсин:

1) ФОЭС(МСФО) стандарттары боюнча, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-жылга түзүлгөн Бизнес-планы (бюджети) ушул протоколдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда бекитилсин;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-2022-жылдарга түзүлгөн Бизнес-планы (бюджети) ушул протоколдун 4-тиркемесине ылайык редакцияда бекитилсин.

Сегизинчи маселе боюнча чечишти:

1. 2020-финансылык жылга«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын тышкы аудитор болуп «Крестон Бишкек» ЖЧК шайлансын;

2. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын тышкы аудитору «Крестон Бишкек» ЖЧКнын сыйлык акысы, 2020-жылдын жыйынтыктары боюнча финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн, бардык салыктарды жана үстөк чыгымдарды эске алуу менен 11 200 (он бир миң эки жүз) АКШ долларынан ашпаган өлчөмдө аныкталсын. Сыйлык акыны төлөп берүү, төлөп берүү жүргүзүлгөн күнү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын колдонуудагы курсу боюнча сом менен накталай эмес төлөм аркылуу жүргүзүлсүн.

3. «Халык» Тобун консолидациялоо максатында, «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-жылга финансылык отчеттуулугунун аудити үчүн«Делойт жана Туш» ЖЧК ишке тартылсын.

4. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын 2020-жылга финансылык отчеттуулугунун аудити үчүн «Делойт жана Туш» ЖЧКнын сыйлык акысыбардык салыктарды эске алуу менен 2 744 000 (эки миллион жети жүз кырк төрт миң) сом өлчөмүнө аныкталсын.

Тогузунчу маселе боюнча чечишти:

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Ревизиялык комиссиясы төмөнкү курамда бир жылдык мөөнөткө шайлансын:

Хон Ольга Юрьевна – «Казакстан Эл Банкы» АК Тобунун Капиталды башкаруу департаментинин Узак мөөнөттүү инвестициялар башкармалыгынын башкы менеджери - Ревизиялык комиссиянын Төрагасы;

Плотникова Татьяна Юрьевна – «Казакстан Эл Банкы» АКнын Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук департаментининБухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын башчысы - Ревизиялык комиссиянын мүчөсү;

Досканаева Гульнар Тлеубаевна – «Казакстан Эл Банкы» АКнын Кредиттик тобокелдиктер департаментинин Орто бизнестин кредиттик тобокелдиктер башкармалыгынын башчысы - Ревизиялык комиссиянын мүчөсү.

Күн тартибинин бардык маселелери боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары:

«ООБА» - 2 400 016добуш (добуш берүүчү акциялардын - 100%)

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke