Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

11.1. Экспорттук кепилдиктер  
11.1.1. Кепилдикти авизалоо

суммадан 0,1%,

мin. 5000 сом

маx 20000 сом

 
11.1.2. Кепилдик боюнча шарттардын өзгөртүүлөрүн авизалоо 5 000 сом  
11.1.3. Кепилдик боюнча билдирүүлөрдү авизалоо 3 000 сом  
11.1.4. Кепилдиктин түп нускалыгын текшерүү 5 000 сом  
11.1.5. Кепилдиктерди тастыктоо Келишим боюнча**  
11.1.6. Кепилдик боюнча суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
11.1.7. Документтерди кабыл алуу жана кайра жөнөтүү 5 000 сом  
11.2. Импорттук кепилдиктер  
11.2.1. 100% акчалай каржылоо менен  кепилдиктерди чыгаруу бир кварталда суммадан 0,5% min 4 000 сом  
11.2.2. 100% акчалай каржылоо менен тендердик кепилдиктерди чыгаруу бир кварталда суммадан 0,4% min 2 000 сом  
11.2.3. Башка камсыздоолорго кепилдиктерди чыгаруу кепилдиктин суммасынан 0,5% чыгарууну уюштуруу + кепилдиктин суммасынан жылдык 2% дан 6% чейин**  
11.2.4. Үчүнчү банктын (үчүнчү банктардын) кепилдигин тастыктоо үчүн комиссия

үчүнчү банктын

(үчүнчү банктардын)

тарифтерине ылайык

 
11.2.5. Берилген кепилдиктин шарттарын өзгөртүү(өзгөртүүлөрдүн санынан көз карандысыз, ар бир арыз үчүн) 5 000 сом  
11.2.6. Эки тараптын тең макулдугун алуу боюнча, колдонулуу мөөнөтү аяктаганга чейин SWIFT системасы боюнча чыгарылган кепилдикти жок кылуу 5 000 сом  
11.2.7. Кепилдик боюнча суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
11.2.8. Кепилдиктерди аткарууүчүн документтерди текшерүү талаптын суммасынан0,15%, min. 3000 сом, max. 30000 сом  
11.2.9. Кепилдик боюнча төлөө Банктын тарифтери боюнча  

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт 
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет

**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.

*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke