Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо,

жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

№ п/п Кызматтардын аталыштары

Улуттук валютада

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

Чет өлкө

валютасында

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

4.1. Валюталарды алмаштыруу операциялары    
  Накталай эмес чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу Банк боюнча буйрук менен түзүлөт  
  Накталай чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу, конверсиялоо Банк боюнча буйрук менен түзүлөт  
  Эскирген накталай чет элдик валютанысатып алуу/сатуу Банк боюнча буйрук менен түзүлөт+ суммадан 1% Эскирген накталай чет элдик валютаныБанк кабыл алуудан баш тартуу укугун өзүндө калтырат

 

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke