№ п/п Кызматтардын аталыштары

Улуттук валютада

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

Чет өлкө

валютасында

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

2.1. Акча каражаттарды ички банктык, анын ичинде филиалдар арасындагы которуулар акысыз  
2.2. "Клиринг" системасы боюнча улуттук валютадагы акча каражаттардын чыгыш которуулары    
  төлөмдү кабыл алуу убакыты - 9:00 дан 11:00 чейин    
  20 000 сомго чейин (толук) 10,00 сом ар бир которуу үчүн
20 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (толук) 35,00 сом ар бир которуу үчүн
100 000,01 сомдон 500 000 сомго чейин (толук) 50,00 сом ар бир которуу үчүн
500 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (толук) 70,00 сом ар бир которуу үчүн
2.3. "ГРОСС" системасы боюнча төлөмдөр (клиринг сессиясына чейинки жана ал аяктагандан кийинки ошол күндүк төлөмдөр жана пакеттик клиринг системасында бир төлөмдүн максималдуу суммасына карата 1 млн. сомдук лимиттен ашкан төлөмдөр) 150,00 сом ар бир которуу үчүн
2.4. SWIFT системасы боюнча чет элдик валютадагы чыгыш төлөмдөр    
  RUB Россия рублинде жана KZT Казак тенгесинде (саат 15.00 кийинки казак тенгесиндеги которуулар кийинки күн менен жөнөтүлөт) суммадан 0,1%, min 500 сом                                 max 10 000 сом ар бир которуу үчүн
  АКШ долларында    
  Бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү банктардын (OUR) комиссиялары суммадан0,2%, min 1700 сом max 20 000 сом ар бир которуу үчүн
Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (OUR/OUR) комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 1700 сом max 20 000 сом (+ 50 USD) ар бир которуу үчүн
 

EUR жана башка евровалюталарда (GBP, CHF жана башкалар)

(бир төлөмдү которуу)

 
  Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (OUR) комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 2000 сом max 20 000c ар бир которуу үчүн
  Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (BEN)комиссиялары бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 750 сом max 15 000c ар бир которуу үчүн
  Бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү банктардын (SHA же COB)комиссиялары суммадан0,2%, min 1000 сом max 17 000c ар бир которуу үчүн
  JPY, CNY, AUD, CAD жана башка чет элдик валюталар (OUR) Суммадан 0,3%, min 5 000 сом, ар бир которуу үчүн
2.5. Тергөө, шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, которууларды жок кылуу жана кайра кайтаруу, которууну кайталоо  
  Улуттук валютада акысыз ар бир которуу үчүн
  Россия рублинде, Казак тенгесинде 2 000,00 сом ар бир которуу үчүн
  АКШ долларында, Евро жана башка валютада 5 000,00 сом ар бир которуу үчүн
2.6. Которууга карата арызды толтуруу жана басып чыгаруу (чет элдик валютадагы жана улуттук валютадагы төлөм тапшырмалары) 60,00 сом ар бир которуу үчүн

 

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke