Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо,

жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

№ п/п Кызматтардын аталыштары

Улуттук валютада

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

Чет өлкө

валютасында

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү*    
 

кардардын эсебине накталай жолу менен келип түшкөндөрдү

(12 айдын чегинде)

акысыз  
  кардардын эсебине накталай эмес жолу менен келип түшкөндөрдү:    
  улуттук валютада: 0,3% суммадан
  чет элдик валютада (USD) 0,5% суммадан
  чет элдик валютада (EUR) 0,5% суммадан
  чет элдик валютада (RUB) 0,5% суммадан
  чет элдик валютада (KZT) 0,5% суммадан
3.2. Банктык эсепке акча салбастан накталай акча каражаттарды кайра саноо жана иштетүү үчүн комиссия    
  улуттук валютада:    
  купюралар үчүн 1%
max 1 000 сом
суммадан
  монеталар үчүн 3%
max 1 000 сом
суммадан
  чет элдик валютада:    
  купюралар үчүн 1%
max 2 000 сом
суммадан
3.3. Банктык эсепке акчаларды салбастан накталай валюталарды комплекстүү текшерүү 1.00 сом
max 1 000 сом
 
3.4. Андан ары которуу үчүн жеке жактардын эсептешүү эсептерине жарым-жартылай накталай акча салуу үчүн комиссия**    
  улуттук валютада акысыз  
  чет элдик валютада Комиссия/жеке комиссия Казыналыкка көзөмөл жүргүзүүчү, Башкармалыктын төрагасынын орун басарынын буйругу менен түзүлөт  
3.5. Эскирген накталай чет элдик валютаны (АКШ долларын, евро, россия рублин, казак тенгесин) кабыл алуу 1,0% суммадан
3.6. «Халык Банк Кыргызстан» ААКда эсептери бар, коомдук бирикмелердин, билим берүү мекемелеринин, ТСЖ, микрокредиттик компаниялардын пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүү*** 10,00 сом  
3.7. МСКБ (УГНС) пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү эсеп ачпастан кабыл алуу жана иштетүү 20,00 сом  
3.8. Соцфонддун пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү эсеп ачпастан кабыл алуу жана иштетүү 20,00 сом  
3.9. Коммуналдык төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүү 5,00 сом  
*Филиалдар Банктын Казыналыгы жана Казыналыкка көзөмөл жүргүзүүчү Башкармалыктын төрагасынын орун басары менен макулдашуу боюнча жеке тарифтерди түзүүгө укугу бар  
** накталай каражаттарды 1 айдан ашык убакыт сактаган учурда жарым-жартылай акча салуу үчүн комиссия кармалбайт  
***алар менен жеке келишимдер түзүлгөн коомдук бирикмелердин, билим берүү мекемелеринин, ТСЖ, микрокредиттик компаниялардын пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүүүчүн комиссия келишимге ылайык кармалат  

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар  болот

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke