«Мобилдик банкинг» ТУТУМУ

mobile

«Мобилдик банкинг» тутуму - бул «Халык Банк Кыргызстан» ААК (мындан ары - Банк) мобилдик байланыш аркылуу Банктын карточка кармоочуларына көрсөтүүлүүчү кызматтарынын комплекси.

«Мобилдик банкинг» тутумуна кошулуу менен Сиз ишке ашыра аласыз:
- төлөм карточкасын пайдалануу менен карта-эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө кабарламаны өзүнүн мобилдик телефонуна ыкчам алуу (мындан ары – карточка боюнча операциялар);
- суроо-талап боюнча карта-эсептеги жеткиликтүү акчанын суммасы жөнүндө маалыматты алуу;
- суроо-талап боюнча карточка боюнча акыркы 10 операция жөнүндө маалыматты алуу;
- мобилдик телефондон карта-эсепти ыкчам бөгөттөө (мисалы, аны жоготуп алган же карточканы пайдалануу менен алдамчылык аракеттерге шектенген учурларда);
- «Мобилдик банкинг» тутумунун кызмат көрсөтүүлөрүн убактылуу бөгөттөө;
- «Мобилдик банкинг» тутумунда катталган мобилдик телефондун номерине бекитилген карточкалар жөнүндө маалыматты алуу;
- өзүнүн уюлдук телефонунан алдын ала төлөмдү жасоо;
- «Мобилдик банкинг» тутумунун тарифтерин суроо;
- «Мобилдик Банкинг» тутумунун командасынын тизмесин суроо;
- Банктан маалыматтык билдирүүлөрдү алуу.


Кызмат көрсөтүүнүн шарттары:

1. Жалпы жоболор

1. «Халык Банк Кыргызстан» ААК (мындан ары – Банк) Жеке жактарды чекене тейлөө боюнча тарифтерге ылайык өзүнүн кардарларына – төлөм карточкаларын кармоочуларга мобилдик байланыш аркылуу төлөм карточкалары боюнча «Мобилдик банкинг» тутумунун кызматтарын («Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү) көрсөтөт.

2. Ушул Шарттар «Мобилдик банкинг» кызматтарын көрсөтүүгө, Банктын жана Кардардын ортосунда түзүлгөн кошулуу келишими (мындан ары - Келишим) болуп саналат. Келишимди түзүү Кардарды ушул Шарттардын жоболоруна кошуу аркылуу ишке ашырылат жана ушул Шарттардын № 1 тиркемесине ылайык Банк белгилеген форма боюнча «Мобилдик банкинг» тутумуна кошулууга арызды (мындан ары - Арыз) берүү аркылуу же банкоматтын жардамы менен Арыздын электрондук формасын берүү аркылуу жүргүзүлөт.

3. «Мобилдик банкинг» тутумуна кошулуу Банктын каалаган бөлүмүндө негизги төлөм карточкасын кармоочунун Арызынын негизинде жүргүзүлөт. «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү Кардар алган, мөөнөтү бүтө элек төлөм карточкалары боюнча гана жана негизги төлөм карточкасын кармоочунун карта-эсебинде карта-эсебинде белгиленген кредиттик лимиттен ашпаган карыз жок болгон учурда гана көрсөтүлөт.

4. Кардарлардын SMS-билдирүүлөр түрүндө Банкка суроо-талап жөнөтүүсү, алар тарабынан мобилдик байланыш операторлору менен тиешелүү келишимдин алкагында өз алдынча төлөнөт.

5. Эсеп-картасынын абалы жөнүндө маалымат ачык түрдө (SMS-билдирүү) жана үчүнчү жактар көрсөтүүчү тармактар аркылуу (мобилдик байланыш операторлорду) берилет.

6. Төлөм карточкасын ошол эле номер менен кайра чыгаруу учурунда бул төлөм карточкасы боюнча «Мобилдик банкинг» кызматтарын көрсөтүү улантылат. Арызды кайра тариздөө талап кылынбайт.

7. Төлөм карточкасын жоготкондо/тапшырганда Банктын «Мобилдик банкинг» кызматтарын көрсөтүүсү төмөнкү учурларга чейин улантылат:

- Кардардын «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүн мобилдик телефондон же ушул Шарттардын 11-пунктунун 2) пунктчасында көрсөтүлгөн телефон боюнча оозеки бөгөттөшү;

- ушул Шарттардын № 1 тиркемесине ылайык форма боюнча же банкомат аркылуу электрондук формада «Мобилдик банкинг» тутумунан чыгарууга арыздын (мындан ары - Арыз) негизинде бир же бардык төлөм карточкалары боюнча мобилдик телефонго «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүн токтотуу. Банктын мобилдик телефонго «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүн токтотуусу тиешелүү кагаз же электрондук Арызды тариздеген датадан тартып 3 банк күнү ичинде жүргүзүлөт;

- төлөм карточкасын жаңы номер менен кайра чыгаруу;

- карта-эсепти жабуу.

8. Банктын Арызда белгиленген мобилдик телефондун номеринен жөнөтүлгөн, SMS-билдирүү түрүндөгү суроо-талаптарды/көрсөтмөлөрдү алуусу, Банктын негизги төлөм карточкасын кармоочудан (карта-эсептин ээсинен) көрсөтмөлөрдү же тескемелерди алуусу катары эсептелет.

9. «Мобилдик банкинг» кызматтарын көрсөтүү үчүн төлөө тиешелүү кызматтарды көрсөтүү токтотулган учурга чейин жүргүзүлөт. «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүн бөгөттөгөндө жана Банк көрсөткөн кызматтарга төлөбөгөндө, аларды төлөө жүргүзүлүшү керек.

10. Банктын жана Кардардын ортосунда талаштар же пикир келишпестиктер пайда болгон учурда, талаштар жана пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүнүн тартибин жөнгө салуучу Банктын ички эрежелеринин негизинде чечилет.


2. Кардардын укуктары жана милдеттери

Кардар милдеттүү:

1. Банктын Тарифтерине ылайык «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү үчүн сый акынын суммасын Банкка шартсыз тартипте төлөп берүү;

2. Арызда көрсөтүлгөн Кардардын маалыматтары өзгөргөн учурда (Кардардын паспорттук дайындары өзгөргөн учурлардан тышкары), Арызды кайра тариздөө;

3. «Мобилдик банкинг» кызматтарын пайдалануу колдонмосун сактоо.

Кардар укуктуу:

1. «Мобилдик банкинг» тутумунда чектелбеген санда негизги жана/же кошумча карточкаларды каттоо;
2. тиешелүү Арыздын негизинде «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүсүнөн баш тартуу же «Мобилдик банкинг» тутумунда катталган мобилдик телефонго тиешелүү төлөм карточкаларынын тизмесин өзгөртүү.

3. Банктын укуктары жана милдеттери

Банк милдеттенет:

1. Кардардын кагаз же электрондук формада берилген Арызынын негизинде өткөрүү:

- «Мобилдик банкинг» тутумунда мобилдик телефондун номерин каттоо;

- мобилдик телефондун номери боюнча каттоо маалыматын өзгөртүү;

- мобилдик телефонго «Мобилдик банкинг» кызматтарын көрсөтүүнү токтотуу.

2. Кардар мобилдик телефонун жоготкон учурда Кардардын "Халык Банк Кыргызстан" ААК филиалдарына Бишкек ш. (312) 32-32-22, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68, Кара-Балта ш. (3133) 3-32-36, 3-29-42, Ош ш. (3222) 5-58-00, 4-42-38, Кара-Суу ш. (3222) 4-21-00, (3232) 5-00-85, Жалал-Абад ш. (3722) 2-32-17, 5-09-83 жана Чолпон-Ата ш. (3943) 4-23-41, 4-23-86 телефондору аркылуу же +8 (727) 259-03-75 телефону аркылуу Customer Service кардарларды колдоо күнү-түнү кызматына, Банктын тиешелүү документтери менен белгиленген тартипте оозеки кайрылуусунун негизинде «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүн ыкчам бөгөттөөнү жүргүзүү.

Банк укуктуу:

1. акцептсиз тартипте негизги төлөм карточкасын кармоочунун карта-эсебинен Банктын Тарифтерине ылайык, негизги жана/же кошумча төлөм карточкалары боюнча көрсөтүлгөн «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү үчүн сый акынын суммасын алуу;

2. эгер «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү үчүн сый акы катары акча алуу учуруна карата мурдагы пунктчада көрсөтүлгөн карта-эсептеги акча жетишсиз болсо (кредиттик лимитти эске алуу менен), «Мобилдик банкинг» кызматын көрсөтмөнү бөгөттөө. Мында эгер көрсөтүлгөн карта-эсеп боюнча бир нече мобилдик телефондордон «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө операциясы жүргүзүлсө, «Мобилдик банкинг» кызмат көрсөтүүлөрү бардык телефондор боюнча бөгөттөлөт;

3. төмөндөгү шарттарды аткарганда төлөм карточкасы боюнча «Мобилдик банкинг» кызматын көрсөтпөө:

- Арызда көрсөтүлгөн төлөм карточкасы жаңы номер менен кайра чыгарылган;

- төлөм карточкасын Кардар алган эмес;

- Кардар төлөм карточкасын андан ары пайдалануудан баш тарткан.

4. Кардардын карта-эсебин жапкан учурда «Мобилдик банкинг» кызматын көрсөтпөө;

5. Банктын тиешелүү бөлүмдөрүндө же Банктын www.halykbank.kg сайтында өзгөрүүлөр жөнүндө Кардарга алдын ала кабарлоо менен, бир тараптуу тартипте ушул Шарттарды жана Банктын Тарифтерин өзгөртүү.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke