Эркин жана атаандаштык рынокто Банктын ийгиликтүү ишмердиги үчүн зарыл шарт, бул жогорку сапаттагы корпоративдик башкаруу болуп саналат. Банкка Директорлор Кеңеши, акционерлер жана Башкармалыктын ортосундагы мамилелерди түзүүчү корпоративдик башкаруунун натыйжалуу системасы керек. Мындай система компаниянын наркынын өсүшүнө көмөктөшөт жана инвесторлорго алардын каражаттарынын максималдуу натыйжалуу колдонула тургандыгына кепилдик берилет.

 

1. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Уставы

2. Мамлекеттик кайра каттоо тууралуу күбөлүгү

3. Корпоративдик башкаруунун түзүмү

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke