«Халык Банк Кыргызстан» ААК саясаты

Мыйзамсыз жолдор менен алынган кирешелерди легалдаштыруу жана террорчулукту каржылоо дагы эле эл аралык коомчулуктун көңүл чордонунда турган олуттуу проблема болуп келе жатат, буга байланыштуу «Халык Банк Кыргызстан» ААК (мындан ары - Банк) мыйзамсыз жол менен алынган акчаны мыйзамдаштыруу, жана террорчулукту каржылоого каршы аракет кылуу (изин жашыруу) боюнча ички көзөмөл тутумун уюштурууга багытталган иш чаралардын комплексин кабыл алат.

Мыйзамсыз жол менен алынган акчаларды мыйзамдаштыруу менен күрөшүү боюнча эл аралык каржы институттары жана мекемелеринин стандарттарын жана сунуштарды жакшыртуу жана иштеп чыгуунун алкагында, Банк тарабынан мыйзамсыз жол менен алган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча операцияларды жана келишимдерди жүргүзүүгө жол бербөө жана алдын алууга байланышкан ички көзөмөл процедуралары каралып чыгып, иштелген, алар Мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоого каршы аракет кылуу тууралуу Жободо чагылдырылган.

Банк террорчулукту анын бардык формаларында бир жактуу айыптайт жана өз ишин баарынан мурда банк операцияларын жана келишимдерди, анын ичинде эл аралык операцияларды кылмыш максаттары үчүн колдонуунун жана террорчулук ишмердүүлүктү каржылоонун алдын алууга багыттайт.

Банк иштиктүү кадыр баркын тиешелүү түрдө текшерилген кардарлар менен гана иштиктүү мамилелерди түзүүгө умтулат жана алардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун жага тууралыгын тастыктаган киреше булагын текшерет, бул анын негиз салуучу принциптеринин бири болуп саналат.

Максаттары жана милдеттери (Комплаенс):

Мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоо үчүн Банктын каражаттарын жана башка ресурстарын колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн алдын алуу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасында ратификацияланган эл аралык келишимдердин, ошондой эле мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоо менен күрөшүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуштарынын талаптарын аткарууну камсыз кылуу;

Банктын акчаны кылмыштуу айландырууга байланышпаган, улуттук юридикалык жана жеке жактар менен мамиле түзгөн, эл аралык уюмдар жана институттар, анын ичинде каржы институттары менен мамиледеги укуктуу каржы институту катары иштиктүү имиджин кармоо.

Алдына койгон максаттарды ишке ашырууга шарт түзгөн негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

• Банк тарабынан мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоого каршы аракеттин ички көзөмөл тутумун уюштуруу жана ишке ашыруу боюнча процедураларды кабыл алуусу жана жакшыртуусу;
• мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоого каршы аракеттер үчүн көзөмөлдү ишке ашыруу максатында, Банктын курамдык бөлүктөрү, анын ичинде филиалдарынын ортосундагы функциялардын так бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу;
• Банк тарабынан мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) жана террорчулукту каржылоого каршы туруу процедураларын кармоо боюнча укуктук механизмди ишке ашыруу;
• Банктын жана жүргүзүлгөн операциялардын кардарларга карата иштиктүү операцияларынын максималдык тунуктугун камсыз кылуу;
• эл аралык/чет элдик институттар жана мекемелер менен кызматташууну өнүктүрүү жана бекемдөө.

"Өз кардарыңды бил" программасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК бул маселе боюнча саясаты мыйзамсыз алынган каражаттарды мыйзамдаштырууну уюштурууга же мыйзамсыз максаттарга акча каражатынын сарпталышына каршы аракеттерди уюштурууда, ошондой эле Банкка кылмыштуу капиталдардын киришинен (легалдаштыруу) же шектүү операцияларга же келишимдерге Банкты колдонуудан коргонуусун камсыз кылууда турат.

Банк кызматкерлерге шектүү операцияларды таап жана аларга карата КР колдонуудагы мыйзамдарына карата чара көрүүнүн тиешелүү процедураларын иштеп чыккан. Процедураларда Банктын фронт-офисинен жетекчилигине чейинки аракеттери бүт келтирилген.

Кардарларды идентификациялоо программасын ишке ашыруу максатында Банк тарабынан анкета тутуму колдонулат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke