«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 02.11.2017

2017-жылдын 02-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,71% түзгөн. 

Датасы: 03.11.2017

2017-жылдын 08 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001171116  1 500 000,0  09.11.2017  16.11.2017 
BD002171123  1 000 000,0  09.11.2017  23.11.2017 
BD004171207  500 000,0  09.11.2017  07.12.2017 
BD013180208  500 000,0  09.11.2017  08.02.2018 

 

Датасы: 08.11.2017

2017-жылдын 09-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD013180212  10 000,00  13.11.2017  12.02.2018 
GD052181112  60 000,00  13.11.2017  12.11.2018 

 

Датасы: 08.11.2017

2017-жылдын 08-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,53%, 1,99% жана 3,50% түзгөн.  Жүгүртүүмөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланышту уөткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 09.11.2017

2017-жылдын 09-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,30% түзгөн. 

Датасы: 13.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001171122  1 000 000,0  15.11.2017  22.11.2017
BD002171129  500 000,0  15.11.2017  29.11.2017 
BD004171213  500 000,0  15.11.2017  13.12.2017 
BD013180214  500 000,0  15.11.2017  14.02.2018

 

Датасы: 14.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,71%, 1,91%, 3,59% жана 5,00% түзгөн. 

Датасы: 15.11.2017

2017-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD026180521  30 000,00  20.11.2017  21.05.2018 

 

Датасы: 15.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10271120  300 000,00  12,00%   20.11.2017  20.11.2027  20.05.2018 
20.11.2018 
20.05.2019 
20.11.2019 
20.05.2020 
20.11.2020 
20.05.2021 
20.11.2021 
20.05.2022 
20.11.2022 
20.05.2023 
20.11.2023 
20.05.2024 
20.11.2024 
20.05.2025 
20.11.2025 
20.05.2026 
20.11.2026 
20.05.2027 
20.11.2027 

 

Датасы: 16.11.2017

2017-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигине нөткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 18,49% түзгөн.  

Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA10271120 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  1 500,00 
Кирешелүүлүк (%)  18,49 
Баасы (сом)  70,89 
Чыгаруу күнү  20.11.2017 
Төлөө күнү  20.11.2027 

 

Датасы: 20.11.2017

Жүгүртүүмөөнөтү 10-жылболгонМКОлордун 2017-жылдын 20-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1500,00 млн. сомдутүзгөн.  

Датасы: 20.11.2017

2017-жылдын 21 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001171129  1 500 000,0  22.11.2017  29.11.2017 
BD002171206  250 000,0  22.11.2017  06.12.2017 
BD013180221  250 000,0  22.11.2017  21.02.2018 

 

Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 21-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күнжана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,07%, 2,51% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 айболгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD013180226  10 000,00  27.11.2017  26.02.2018 
GD052181126  150 000,00  27.11.2017  26.11.2018 

 

Датасы: 21.11.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ)жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом)  Бардыгы болуп (млн.сом) 
3мес.  6мес.  12мес. 
02.11.2017  08.11.2017  GD026180509    30,00    30,00 
09.11.2017  13.11.2017  GD013180212  10,00      70,00 
GD052181112      60,00 
16.11.2017  20.11.2017  GD026180521    30,00    30,00 
23.11.2017  27.11.2017  GD013180226  10,00      160,00 
GD052181126      150,00 
Жыйынтыгы:  20,00  60,00  210,00  290,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
17.11.2017  20.11.2017  GBA10271120  12%  10 жыл  300,00 
24.11.2017  27.11.2017  GBA02191127  8%  2 жыл  500,00 
Жыйынтыгы:  800,00 

 

Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02191127  500 000,00  8,00%   27.11.2017  27.11.2019  27.05.2018 
27.11.2018 
27.05.2019 
27.11.2019 

 

Датасы: 23.11.2017

2017-жылдын 23-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,93% түзгөн.  

Датасы: 24.11.2017

2017-жылдын 24-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,49% түзгөн.  

Датасы: 24.11.2017

2017-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA10271120 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  500,00 
Кирешелүүлүк (%)  9,49 
Баасы (сом)  97,34 
Чыгаруу күнү  27.11.2017 
Төлөө күнү  27.11.2019 

 

Датасы: 27.11.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 27-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 453,00 млн. сомдутүзгөн.  

Датасы: 27.11.2017

2017-жылдын 28 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001171206  500 000,0  29.11.2017  06.12.2017 
BD004171227  500 000,0  29.11.2017  27.12.2017 
BD013180228  500 000,0  29.11.2017  28.02.2018 

 

Датасы: 28.11.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ)жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдынала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ            (млн.сом)  
Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
3 ай  6 ай  12 ай 
30.11.2017  04.12.2017  GD026180604     40,00      40,00  
07.12.2017  11.12.2017  GD013180312  10,00         80,00  
GD052181210        70,00  
14.12.2017  18.12.2017  GD026180618    40,00     40,00  
21.12.2017  25.12.2017  GD013180326  10,00      80,00 
GD052181224      70,00 
Жыйынтыгы:  20,00   80,00   140,00   240,00  

 

  МКО          (млн. сом)   
Аукцион  өтөтурган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
01.12.2017  04.12.2017  GBA05221204  11%  5 жыл  300,00  
08.12.2017  11.12.2017  GBA07241211  12%  7 жыл  300,00  
15.12.2017  18.12.2017  GBA03201218  9%  3 жыл  350,00  
22.12.2017  25.12.2017  GBA02191225  8%  2 жыл  350,00  
Жыйынтыгы:   1 300,00 

 

Датасы: 28.11.2017

2017-жылдын 30-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD026180604  40 000,00  04.12.2017  04.06.2018 

 

Датасы: 28.11.2017

2017-жылдын 28-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күнжана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,06%, 4,27% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 28.11.2017

2017-жылдын 1-декабрындажүгүртүүмөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына о блигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA05221204  300 000,00  11,00%  04.12.2017  04.12.2022  04.06.2018 
04.12.2018 
04.06.2019 
04.12.2019 
04.06.2020 
04.12.2020 
04.06.2021 
04.12.2021 
04.06.2022 
04.12.2022 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke