Көп каналдуу

«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 02.05.2017

2017-жылдын 02 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170510 2 000 000 03.05.2017 10.05.2017
BD004170531 1 000 000 03.05.2017 31.05.2017

 

Датасы: 02.05.2017

2017-жылдын 02-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 0,56% жана 2,89% түзгөн, орточо алынган баасы 7-күндүктукү  9998,91 сом жана 28-күндүктукү 9 977,57 сом

Датасы: 10.05.2017

2017-жылдын 10 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170518 2 000 000 11.05.2017 18.05.2017
BD004170608 1 000 000 11.05.2017 08.06.2017

 

Датасы: 10.05.2017

2017-жылдын 10-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,14% жана 3,49% түзгөн, орточо алынган баасы 7-күндүктукү  9 997,78 сом жана 28-күндүктукү 9 972,93 сом  

Датасы: 11.05.2017

2017-жылдын 11-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013170814 30 000,00 15.05.2017 14.08.2017
GD052180514 70 000,00 15.05.2017 14.05.2018

 

Датасы: 11.05.2017

2017-жылдын 11-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү3 ай болгон МКВ боюнчааукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,01% түзгөн, орточо алынган баасы 95,18  сом

Датасы: 12.05.2017

2017-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA07240515 460 000,00 12,00%  15.05.2017 15.05.2024 15.11.2017
15.05.2018
15.11.2018
15.05.2019
15.11.2019
15.05.2020
15.11.2020
15.05.2021
15.11.2021
15.05.2022
15.11.2022
15.05.2023
15.11.2023
15.05.2024

 

Датасы: 12.05.2017

2017-жылдын 12-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн, орточо алынган баасы 83,51 сом.

Датасы: 16.05.2017

2017-жылдын 16 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170524 2 000 000 17.05.2017 24.05.2017

 

Датасы: 16.05.2017

2017-жылдын 16-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,77% түзгөн, орточо алынган баасы 9 998,50 сом

Датасы: 18.05.2017

2017-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026171120 50 000,00 22.05.2017 20.11.2017

 

Датасы: 18.05.2017

2017-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү6 ай болгон МКВ боюнчааукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды

Датасы: 23.05.2017

2017-жылдын 23 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170531 2 000 000 24.05.2017 31.05.2017
BD004170621 1 000 000    

 

Датасы: 23.05.2017

2017-жылдын 23-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,05% жана 2,90% түзгөн, орточо алынган баасы 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча  9 997,96 сом жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча 9 977,50 сом.

Датасы: 25.05.2017

2017-жылдын 25-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013170828 30 000,00 29.05.2017 28.08.2017
GD052180528 70 000,00 29.05.2017 28.05.2018

 

Датасы: 25.05.2017

2017-жылдын 25-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,00% жана 5,07% түзгөн, орточо алынган баасы 3 ай болгон МКВ боюнча  99,50 сом жана 12 ай болгон МКВ боюнча  ГКВ составили  95,12 сом

Датасы: 26.05.2017

2017-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA02190529 200 000,00 8,00%  29.05.2017 29.05.2019 29.11.2017
29.05.2018
29.11.2018
29.05.2019

 

Датасы: 26.05.2017

2017-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлорбоюнча кирешелүүлүк 9,48% түзгөн, орточо алынган баасы 97,36 сом.

Датасы: 29.05.2017

2017-жылдын 29-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын № GBA02190529
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 100,00
Кирешелүүлүк (%) 9,48
Баасы (сом) 97,36
Чыгаруу күнү 29.05.2017
Төлөө күнү 29.05.2019

 

Датасы: 29.05.2017

Жүгүртүүмөөнөтү 2-жылболгонМКОлордун 2017-жылдын 29-майындакошумчажайгаштыруунунжыйынтыгыбоюнчаалардынкөлөмү 100,00 млн. сомдутүзгөн.

Датасы: 30.05.2017

2017-жылдын 30 майындажүгүртүүмөөнөтү 7 жана 28 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170607 1 500 000 31.05.2017 07.06.2017
BD004170628 1 500 000 31.05.2017 28.06.2017

 

Датасы: 30.05.2017

2017-жылдын 30-майындаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 7-күндүкжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүктиешелүүлүгүнөжараша 1,15% жана 2,88% түзгөн, орточоалынганбаасы 7-күндүк  болгонУлуттукбанктынноталарыбоюнча 9 997,76 сомжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнча 9 977,65 сом.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke