«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 01.06.2017

2017-жылдын 01-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026171204 40 000,00 05.06.2017 04.12.2017

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.

МКВ           (млн. сом)
Аукцион Чыгаруу Каттоо номери МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) Бардыгы болуп (млн.сом)
өтө турган күнү
күнү   3 айлык 6 айлык 12 айлык  
01.06.2017 05.06.2017 GD026171204   40,00   40,00
08.06.2017 12.06.2017 GD013170911 20,00     130,00
GD052180604     110,00
15.06.2017 19.06.2017 GD026171218   40,00   40,00
22.06.2017 26.06.2017 GD013170925 20,00     130,00
GD052180625     110,00
Итого: 40,00 80,00 220,00 340,00

 

МКО         (млн. сом)
Аукцион Чыгаруу Каттоо номери Пайыздык чен    
өтө турган күнү Жүгүртүү мөөнөтү МКОнун чыгаруу көлөмү
күнү      
09.06.2017 12.06.2017 GBA05220612 11% 5 жыл 430,00
23.06.2017 26.06.2017 GBA02190626 8% 2 жыл 200,00
Итого: 630,00

 

Датасы: 01.06.2017

2017-жылдын 01-июнундаөткөрүлгөнаукциондунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 6 айболгонМКВбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүк 4,00 % түзгөн, орточоалынганбаасы 98,02 сом.

Датасы: 06.06.2017

2017-жылдын 06 июнундажүгүртүүмөөнөтү 7 жана 28 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170614 1 500 000 07.06.2017 14.06.2017
BD004170705 1 000 000 07.06.2017 05.07.2017

 

Датасы: 06.06.2017

2017-жылдын 06-июнундаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 7-күндүкжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүктиешелүүлүгүнөжараша 1,25% жана 3,16% түзгөн7-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнча 9 997,57сомжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнча 9 975,48 сом.

Датасы: 08.06.2017

2017-жылдын 08-июнундажүгүртүүмөөнөтү 3 жана 12 айболгонМКВлардыжайгаштыруубоюнчааукциондорөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013170911 20 000,00 12.06.2017 11.09.2017
GD052180611 110 000,00 12.06.2017 11.06.2018

 

Датасы: 08.06.2017

2017-жылдын 08-июнундаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү3 айболгонМКВбоюнчааукционкатышуучулардынжетишсиздигиненөткөрүлбөгөнкатарытаанылды. Жүгүртүүмөөнөтү 12 айболгонМКВбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүк 5,90% түзгөн, орточоалынганбаасы 94,37 сом.

Датасы: 09.06.2017

2017-жылдын 09-июнундажүгүртүүмөөнөтү 5 жылболгонмамлекеттикказынаоблигациялардыжайгаштыруубоюнчааукционөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Каттоо номери Чыгаруу көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Чыгаруу датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA05220612 430 000,00 11,00% 12.06.2017 12.06.2022 12.12.2017
12.06.2018
12.12.2018
12.06.2019
12.12.2019
12.06.2020
12.12.2020
12.06.2021
12.12.2021
12.06.2022

 

Датасы: 09.06.2017

2017-жылдын 09-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00% түзгөн, орточо алынган баасы 86,68 сом.

Датасы:13.06.2017

2017-жылдын 13 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170621 1 500 000 14.06.2017 21.06.2017
BD004170712 500 000 14.06.2017 12.07.2017

 

Датасы: 13.06.2017

2017-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,86% жана 3,62% түзгөн, орточо алынган баасы 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча 9 996,38 сом жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча 9 971,92 сом.

Датасы: 15.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026171218 40 000,00 19.06.2017 18.12.2017

 

Датасы: 15.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 3,96 % түзгөн, орточо алынган баасы 98,04 сом түзгөн.

Датасы: 20.06.2017

2017-жылдын 20 июнундажүгүртүүмөөнөтү 7 жана 28 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170628 1 000 000 21.06.2017 28.06.2017
BD004170719 1 000 000 21.06.2017 19.07.2017

 

Датасы: 20.06.2017

2017-жылдын 20-июнундаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 7-күндүкжана 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүктиешелүүлүгүнөжараша 2,56% жана 3,51% түзгөн.

Датасы: 22.06.2017

2017-жылдын 22-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013170925 20 000,00 26.06.2017 25.09.2017
GD052180625 110 000,00 26.06.2017 25.06.2018

 

Датасы: 22.06.2017

2017-жылдын 22-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү3 ай болгон МКВ боюнчааукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,50% түзгөн.

Датасы:27.06.2017

2017-жылдын 27-июнундажүгүртүүмөөнөтү 12 айболгонМКВлардыжайгаштыруубоюнчааукциондорөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү(млн. сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD052180625 50,00 27.06.2017 25.06.2018

 

Датасы: 27.06.2017

2017-жылдын 27-июнундажайгаштыруумөөнөтү 12 айболгонМКВлардыкошумчажайгаштыруунунжыйынтыгыбоюнчасуроо-талаптынжоктугунанулам, өткөрүлбөгөнкатарытаанылды.

Датасы: 28.06.2017

2017-жылдын 28 июнундажүгүртүүмөөнөтү 7 жана 28 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170706 1 000 000 29.06.2017 06.07.2017
BD004170727 1 000 000 29.06.2017 27.07.2017

 

Датасы: 28.06.2017

2017-жылдын 28-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,81% жана 4,08% түзгөн.

Датасы: 29.06.2017

2017-жылдын 29-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026180101 40 000,00 03.07.2017 01.01.2018

 

Датасы: 29.06.2017

2017 жылдын 29 июнундаөткөрүлгөнжүгүртүү мөөнөтү 6 айболгонМКВбоюнча аукционкатышуучулардынжетишсиздигиненөткөрүлбөгөнкатарытаанылган.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke