«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

МКВ           (млн.сом) 
Аукцион өтө турган күнү Чыгаруу күнү   Каттоо номери МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
3 айлык 6 айлык 12 айлык
03.08.2017 07.08.2017 GD013171106 20,00      170,00 
GD052180806     150,00 
10.08.2017 14.08.2017 GD026180212   40,00    40,00 
17.08.2017 21.08.2017 GD013171120 20,00      170,00 
GD052180820     150,00 
24.08.2017 28.08.2017 GD026180226   40,00    40,00 
Жыйынтыгы: 40,00  80,00  300,00  420,00 

МКО

        (млн. сом)
Аукцион өтө турган күнү Чыгаруу күнү   Каттоо номери Пайыздык чен     МКОнун чыгаруу көлөмү
Жүгүртүү мөөнөтү
 
11.08.2017 14.08.2017 GBA07240814 12% 7 жыл 600,00 
25.08.2017 28.08.2017 GBA02190828 8% 2 жыл 250,00 
Жыйынтыгы:  850,00 

 

Датасы: 01.08.2017

2017-жылдын 1 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170809 500 000,0 02.08.2017 09.08.2017
BD004170830 500 000,0 02.08.2017 30.08.2017

 

Датасы: 01.08.2017

2017-жылдын 1-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,07% жана 3,12% түзгөн.

Датасы: 03.08.2017

2017-жылдын 3-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013171106 20 000,00 07.08.2017 06.11.2017
GD052180806 150 000,00 07.08.2017 06.08.2018

 

Датасы: 03.08.2017

2017-жылдын 3-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,50% жана 5,90% түзгөн.

Датасы: 09.08.2017

2017-жылдын 09 августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссия №  BD013171108
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  1 000,0
Кирешелүүлүк (%)  4,40
Баасы (сом)  9 890,00
Эмиссия күнү  09.08.2017
Төлөө күнү  08.11.2017

 

Датасы: 09.08.2017

Улуттукбанкынынжүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталарын 2017-жылдын 9-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 340,00 млн. сомду түзгөн.

Датасы: 10.08.2017

2017-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026180212 40 000,00 14.08.2017 12.02.2018

 

Датасы: 10.08.2017

2017-жылдын 10-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,74 % түзгөн.

Датасы: 11.08.2017

2017-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA07240814 600 000,00 12,00%  14.08.2017 14.08.2024 14.02.2018
14.08.2018
14.02.2019
14.08.2019
14.02.2020
14.08.2020
14.02.2021
14.08.2021
14.02.2022
14.08.2022
14.02.2023
14.08.2023
14.02.2024
14.08.2024

 

Датасы: 11.08.2017

2017-жылдын 11-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,24% түзгөн.

Датасы: 15.08.2017

2017-жылдын 15 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170823 1 000 000,0 16.08.2017 23.08.2017
BD013171115 1 000 000,0 16.08.2017 15.11.2017

 

Датасы: 15.08.2017

2017-жылдын 15-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,54% жана 4,43% түзгөн.  

Датасы: 17.08.2017

2017-жылдын 17-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013171120 20 000,00 21.08.2017 20.11.2017
GD052180820 150 000,00 21.08.2017 20.08.2018

 

Датасы: 22.08.2017

2017-жылдын 22 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170830 1 000 000,0 23.08.2017 30.08.2017
BD013171122 1 000 000,0 23.08.2017 22.11.2017

 

Датасы: 22.08.2017

2017-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,35% жана 5,00% түзгөн.  

Датасы: 24.08.2017

2017-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026180226 40 000,00 28.08.2017 26.02.2018

 

Датасы: 24.08.2017

Жүгүртүүмөөнөтү 6 айболгонМКВбоюнча 2017-жылдын 24-августундаөткөрүлгөнаукционКыргызРеспубликасынынФинансыминистрлигининчечимимененкирешелүүлүктүнөзгөрүлмөлүүлүгүжогоруболгондугунабайланыштууөткөрүлбөгөнкатарытаанылды. 

Датасы: 25.08.2017

2017-жылдын 25-августундаөткөрүлгөнаукциондунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 2-жылболгонМКОлорбоюнчакирешелүүлүк 9,69% түзгөн.  

Датасы: 28.08.2017

КыргызРеспубликасынынФинансыминистрлигитарабынан2017-жылдынсентябрь айындамамлекеттикказынавекселдеринин (МКВ)жанамамлекеттикказынаоблигацияларынын(МКО) алдыналачыгаруукөлөмүнжарыялагандыгытууралууКыргызРеспубликасынынУлуттукбанкыбилдирет.  

МКВ           (млн.сом) 
Аукцион өтө турган күнү Чыгаруу күнү   Каттоо номери МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
3 айлык 6 айлык 12 айлык
04.09.2017  11.09.2017  GD013171211  20,00         170,00  
GD052180910        150,00  
07.09.2017  11.09.2017  GD026180312     40,00      40,00  
14.09.2017  18.09.2017  GD013171218  20,00         170,00  
GD052180917     150,00 
21.09.2017  25.09.2017  GD026180326    40,00     40,00  
Жыйынтыгы: 40,00  80,00  300,00  420,00 

 

Датасы: 29.08.2017

2017-жылдын 29-августундаөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 7-күнжана 91-күнболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүгүтиешелүүлүгүнөжараша 1,24% жана 4,99% түзгөн.   

Датасы: 28.08.2017

2017-жылдын 29 августундажүгүртүүмөөнөтү 7 жана 91 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170906  1 500 000,0  30.08.2017  06.09.2017 
BD013171129  500 000,0  30.08.2017  29.11.2017 

 

Датасы: 30.08.2017

2017-жылдын 4-сентябрындажүгүртүүмөөнөтү 3 жана 12 айболгонМКВлардыжайгаштыруубоюнчааукциондорөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD013171211  20 000,00  11.09.2017  11.12.2017 
GD052180910  150 000,00  11.09.2017  10.09.2018 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke