Көп каналдуу

Датасы: 26.04.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
03.05.2018  07.05.2018  GDO52190506  12 ай  200,00  
17.05.2018  21.05.2018  GDO52190520  12 ай  200,00  
Жыйынтыгы:    400,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү    МКОнун чыгаруу көлөмү 
11.05.2018  14.05.2018  GBA07250514  8%  7 жыл  1 000,00  
25.05.2018  28.05.2018  GBA02200528  6%  2 жыл  400,00  
Жыйынтыгы:  1 400,00 

 

Датасы: 24.04.2018 

2018-жылдын 24-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,81%, 3,89% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 23.04.2018 

2018-жылдын 24 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180502  2 000 000,0  25.04.2018  02.05.2018 
BD004180523  500 000,0  25.04.2018  23.05.2018 
BD013180725  300 000,0  25.04.2018  25.07.2018 

 

Датасы: 20.04.2018 

2018-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,40 % түзгөн.  

Датасы: 17.04.2018

2018-жылдын 17-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,73%, 3,93% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 16.04.2018 

2018-жылдын 20 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03210423  800 000,00  6,00%  23.04.2018  23.04.2021  23.10.2018 
23.04.2019 
23.10.2019 
23.04.2020 
23.10.2020 
23.04.2021 

 

Датасы: 16.04.2018 

2018-жылдын 17 апрелиндежүгүртүүмөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүкУлуттукбанктынноталарынжайгаштыруубоюнчааукциондоруөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180425  2 000 000,0  18.04.2018  25.04.2018 
BD004180516  500 000,0  18.04.2018  16.05.2018 
BD013180718  300 000,0  18.04.2018  18.07.2018 

 

Датасы: 12.04.2018 

2018-жылдын 12-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,57% түзгөн. 

Датасы: 12.04.2018 

2018-жылдын 12-апрелиндеги кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

Датасы: 11.04.2018 

2018-жылдын 12-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190415  200 000,00  16.04.2018  15.04.2019 

 

Датасы: 10.04.2018 

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 10-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн.  

Датасы: 10.04.2018 

2018-жылдын 10-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,60%, 3,90% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 06.04.2018 

2018-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,98% түзгөн.  

Датасы: 06.04.2018 

2018-жылдын 10 апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA10280410 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  500,00 
Кирешелүүлүк (%)  14,98 
Баасы (сом)  74,60 
Чыгаруу күнү  10.04.2018 
Төлөө күнү  10.04.2028 

 

Датасы: 06.04.2018 

2018-жылдын 12-апрелинде" Айыл чарбаны каржылоо - 6" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 04 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чендер боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  750,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени  10,00% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК)(кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

Датасы: 06.04.2018 

2018-жылдын 10 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180418  2 500 000,0  11.04.2018  18.04.2018 
BD004180509  500 000,0  11.04.2018  09.05.2018 
BD013180711  800 000,0  11.04.2018  11.07.2018 

 

Датасы: 05.04.2018 

2018-жылдын 05-апрелиндеги кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

Датасы: 04.04.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 04-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 160,00 млн. сомду түзгөн.  

Датасы: 03.04.2018 

2018-жылдын 04 апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  91 күн 
Эмиссия №   BD013180704 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   300,00 
Кирешелүүлүк (%)   5,00 
Баасы (сом)   9 875,19 
Эмиссия күнү   04.04.2018 
Төлөө күнү   04.07.2018 


Датасы: 03.04.2018 

2018-жылдын 03-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,46%, 3,92% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 02.04.2018 

2018-жылдын 06-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10280410  2 000 000,00  10,00%   10.04.2018  10.04.2028  10.10.2018 
10.04.2019 
10.10.2019 
10.04.2020 
10.10.2020 
10.04.2021 
10.10.2021 
10.04.2022 
10.10.2022 
10.04.2023 
10.10.2023 
10.04.2024 
10.10.2024 
10.04.2025 
10.10.2025 
10.04.2026 
10.10.2026 
10.04.2027 
10.10.2027 
10.04.2028 

 

Датасы: 02.04.2018 

2018-жылдын 03 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180411  2 500 000,0  04.04.2018  11.04.2018 
BD004180502  800 000,0  04.04.2018  02.05.2018 
BD013180704  500 000,0  04.04.2018  04.07.2018 

 

Датасы: 02.04.2018 

2018-жылдын 05-апрелинде" Айыл чарбаны каржылоо- 6" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 03 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чендер боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  750,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени  10,00% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК)(кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke