«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын маалыматтарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги 2017-жылдын апрель айына карата Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) менен Мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) басып чыгаруунун алдын ала көлөмү туурасында жарыялады.

МКВ

Аукцион

өтө

турган күнү

Чыгаруу

күнү

Каттоо

номери

МКВнын чыгаруу

көлөмү (млн. сом)

Бардыгы

болуп

(млн. сом)

3 айлык 6 айлык 12 айлык
30.03.2017 03.04.2017 GD013170703 50,00     200,00
    GD052180402     150,00  
06.04.2017 10.04.2017 GD026171009   100,00   100,00
13.04.2017 17.04.2017 GD013170717 50,00     200,00
    GD052180416     150,00  
20.04.2017 24.04.2017 GD026171023   100,00   100,00
Жыйынтыгы: 100,00 200,00 300,00 600,00

 

МКО

Аукцион

өтө

турган күнү

Чыгаруу

күнү

Каттоо

номери

Пайыздык

чен

Жүгүртүү

мөөнөтү

МКОнун чыгаруу

көлөмү

(млн. сом)

14.04.2017 17.04.2017 GBA03200417 9% 3 жыл 300,00
21.04.2017 24.04.2017 GBA02190424 8% 2 жыл 200,00
Жыйынтыгы: 500,00

 

Кененирээк маалыматты сиз www.nbkr.kg сайтынан таба аласыз.

Датасы: 03.04.2017

2017-жылдын 06-апрелинде банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 07
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 1 500,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Билдирменин максималдуу көлөмү (млн. сом) 450,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 12,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган

 

Датасы: 03.04.2017

2017-жылдын 04 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170412 2 000 000 05.04.2017 12.04.2017

 

Датасы: 04.04.2017

2017-жылдын 04-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,55% түзгөн.

Датасы: 06.04.2017

2017-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,86 % түзгөн.

Датасы: 06.04.2017

2017-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,07% түзгөн.

Датасы: 17.04.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 17-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн,

орточо алынган баасы 95,00 (сом)

Датасы: 18.04.2017

2017-жылдын 18 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD004170517 4 000 000 19.04.2017 17.05.2017

 

Датасы: 18.04.2017

2017-жылдын 18-апрелиндеөткөрүлгөнаукциондордунжыйынтыгыбоюнчажүгүртүүмөөнөтү 28-күндүкболгонУлуттукбанктынноталарыбоюнчаорточоалынганкирешелүүлүк 1,34% түзгөн, орточоалынганбаасы 9 989,59 сом

Датасы: 20.04.2017

2017-жылдын 20-апрелиндежүгүртүүмөөнөтү 6 айболгонМКВлардыжайгаштыруубоюнчааукционөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет.

Эмиссиянын № Чыгаруу көлөмү (миң сом) Чыгаруу күнү Төлөө мөөнөтү
GD026171023 100 000,00 24.04.2017 23.10.2017

 

Датасы: 20.04.2017

2017-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,98 % түзгөн, орточо алынган баасы  98,52 сом

Датасы: 21.04.2017

2017-жылдын 21-апрелиндежүгүртүүмөөнөтү 2 жылболгонМКОлордужайгаштыруубоюнчааукционөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA02190424 200 000,00 8,00%  24.04.2017 24.04.2019 24.10.2017
24.04.2018
24.10.2018
24.04.2019

 

Датасы: 21.04.2017

2017-жылдын 21-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлорбоюнча кирешелүүлүк 9,93% түзгөн, орточо алынган баасы 96,58 сом

Датасы: 24.04.2017

2017-жылдын 24-апрелиндеКыргызРеспубликасынынУлуттукбанкы 2 жылболгонМКОлордукошумчажайгаштыруунуишкеашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын № GBA02190424
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 200,00
Кирешелүүлүк (%) 9,93
Баасы (сом) 96,58
Чыгаруу күнү 24.04.2017
Төлөө күнү 24.04.2019

 

Датасы: 24.04.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 24-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн. 

Датасы: 25.04.2017

2017-жылдын 25 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD004170524 4 000 000 26.04.2017 24.05.2017

 

Датасы: 25.04.2017

2017-жылдын 25-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,53% түзгөн., орточо алынган баасы 9 980,36 сом

Датасы: 27.04.2017

2017-жылдын 27-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү  (миң сом) Эмиссиянын күнү Төлөө мөөнөтү
GD013170801 30 000,00 02.05.2017 01.08.2017
GD052180501 70 000,00 02.05.2017 01.05.2018

 

Датасы: 27.04.2017

2017-жылдын 27-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү3 ай болгон МКВ боюнчааукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,10% түзгөн, орточо алынган баасы 12 ай болгон МКВ 95,10 сом

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke